Info

FASCON Corporation
Tai Yuan Road, Sec. 2, No. 19,
Taichung 404, Taiwan.
Tel:+886 4 2295 7070
Fax:+886 4 2295 6060
Email:sfang@fascon.com